Vážený pan

RNDr. Tomáš Pečený

{...}

 

 

 

Vážený pane doktore,

z pověření pana předsedy vlády odpovídám na Vaše elektronické podání ve věci rušení projektu IZIP ze dne 14. června 2012 a k této problematice sděluji:

I když bylo do projektu elektronických zdravotních knížek IZIP vloženo Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky v průběhu uplynulých 10 let opravdu velké množství finančních prostředků ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění určených primárně k úhradám zdravotních služeb poskytnutých pojištěncům, nepodařilo se společnosti IZIP, a. s. vytvořit funkční systém, který by byl přínosem pro pojištěnce, lékaře
a zdravotní pojišťovny. K závěru, že ani pokračování ve vývoji systému IZIP a vynakládání dalších nemalých finančních prostředků by nepřineslo očekávaný výsledek, vedla řada závažných problémů, které IZIP od jeho vzniku provázely. Z nich je možné uvést např. stále nejistou perspektivu jeho úplného zprovoznění, určení pouze pro jedinou zdravotní pojišťovnu, nevyřešené otázky spolupráce všech poskytovatelů zdravotních služeb včetně nedostatečného technického vybavení mnohých pracovišť a v neposlední řadě i zjištěné nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky.

Přesto je elektronizace v oblasti zdravotnictví potřebným krokem, s jehož zavedením Ministerstvo zdravotnictví v budoucnosti počítá. Musí mu však předcházet vytvoření životaschopného systému, který by se stal účinným nástrojem pro zkvalitnění všech činností při poskytování zdravotních služeb po stránce zdravotní, organizační
i ekonomické. Záměrem je nahradit projekt IZIP jiným celonárodním systémem zdravotnických informací s možností vstupování oprávněných osob do zdravotní dokumentace pacientů. Již dnes však zákon ukládá všem zdravotním pojišťovnám na vyžádání pojištěnce zajistit dálkový přístup k jeho osobnímu účtu a dá-li k tomu pojištěnec písemný souhlas, zpřístupnit tento osobní účet i jeho ošetřujícímu lékaři.

S pozdravem

 

Ing. Helena Rőgnerová

ředitelka odboru

dohledu nad zdravotním pojištěním