first approximation, version 20 October 2016

Výzva světovým médiím
Challenge for the world media

   S rostoucí obavou sledujeme, jak se nejvyšší světoví představitelé nedokáží domluvit na řešení, které se už jednou tolik osvědčilo:
Na spolupráci většiny světa, když musí čelit největšímu nebezpečí, které mu kdy hrozilo: Teď terorizmu s použitím nukleárních zbraní a nebo humanitární katastrofě vzniklé tím, že obě nejničivěji vyzbrojené velmoci snažejí rozšířit svou vojenskou dominanci nad částí té druhé nebo jsou k takovým krokům dotlačování dalšími zájemci o vedoucí roli. I když oba ti hlavní představitelé by měli uznat, že zvyšované napětí zbytečně zvětšuje riziko náhodného spuštění nejhorší katastrofy, protože získat vládu nad celým světem teď nejde a kromě toho by taková ztráta konkurence byla pro celé lidstvo moc škodlivá. 
      With growing concern we see how the world leaders fail to agree on the solution which has already so much proved:
On the cooperation of most of the world, when it faces the greatest danger that had ever threatened: Now the terrorism using nuclear weapons or the humanitarian catastrophe caused by the two most armed superpowers trying to dominate parts of the other one or being pressed to such steps by other candidates for the leadership role. Although both the main leaders should recognize that increasing tensions unnecessarily increases the risk of accidental triggering the worst disaster because gaining dominion over the world is now impossible and moreover, such a loss of competition would have been very harmful for all the mankind.

  Prosíme připomeňte lidem na celém světě i těm jejich vrcholným představitelům, jak skvělý výsledek měla spolupráce Sovětského svazu, USA, Velké Británie, Francie, Československa a dalších států v boji proti Hitlerovi a jeho spojencům. A že teď může navázat na něco lepšího než studenou válku, i když i ta aspoň zachránila svět před nukleární sebevraždou. Teď může navázat na Partnerství pro mír, už sjednané.
   Věříme, že takovou spolupráci je možno dosáhnout zase, s pomocí následujících dotazů těmto lidem a případně dalším podle vaší úvahy a s pomocí veřejných rozborů jejich odpovědí při uvážení námětů dílčích řešení z našeho popisu možného scénáře vývoje světa a odkazů z něj do pak aktualizovaných k Ukrajině a k Sýrii.
   Please remind people around the world and these highest leaders that great result of cooperation of the Soviet Union, the USA, Britain, France, Czechoslovakia and other countries in the fight against Hitler and his allies. And that now it can build something better than the Cold War that at least saved the world from nuclear suicide. Now it can build on the Partnership for Peace that has yet been agreed.
   We believe that such a cooperation is achievable again, with the help of the following query to these people and possibly to others according to your reasoning and by using public analysis of their responses, taking into consideration suggestions of partial solutions from our description of a possible scenario for the development of the world and links from it to then updated (and translated) text to Ukraine and to Syria.

   Panu prezidentovi Ruské federace Putinovi:
   - Co byste odpověděl vedoucím představitelům NATO a Ukrajiny, kdyby Ruské federaci společně navrhli následující řešení? a
   - Co byste odpověděl vedoucím představitelům NATO a Sýrie, kdyby Ruské federaci společně navrhli následující řešení? 
   - Když vaši lidé dokážou i s těmi americkými sestavovat týmy pro společné lety do vesmíru, uznáváte, že je možné zařídit společné 
elitní vojenské jednotky pro tu pomoc v Sýrii a dozor tam a na Ukrajině? 
   - Jak jinak, než spojenými silami, které budou ve styku s oběma stranami konfliktu v Sýrii, by bylo možno účinně zajišťovat humanitární 
pomoc Syřanům;
   - Jak jinak, než spojenými silami, které budou ve styku s oběma stranami konfliktu na Ukrajině, by bylo možno účinně zajišťovat humanitární 
pomoc Ukrajincům v oblastech postižených boji?
   Mr. President Putin of the Russian Federation:
   
- What would you answer the leaders of NATO and Ukraine, if they had jointly proposed to the Russian Federation the following solution? and
   
- What would you answer the leaders of NATO and Syria, if they had jointly proposed to the Russian Federation the following solution?
   
- Your people can do even with the US team up for a joint space flight. Do you acknowledge that it is possible to arrange joint
elite troops to the aid of Syria and surveillance there and in Ukraine?
   
- How else than by the combined forces being in contact with both parties of the conflict in Syria could be an effective humanitarian
assistance to the Syrians ensured? ;
   - How else than by the combined forces being in contact with both parties to the conflict in Ukraine, could be an effective humanitarian
assistance ensured to the Ukrainians in areas affected by the fighting?

   Panu vrchnímu veliteli NATO:
   - Co byste odpověděl vedoucím představitelům Ukrajiny a Ruské federace, kdyby Vám společně navrhli následující řešení? a
   - Co byste odpověděl vedoucím představitelům Sýrie a Ruské federace, kdyby Vám společně navrhli následující řešení?
   - Když vaši lidé dokážou i s těmi ruskými sestavovat týmy pro společné lety do vesmíru, uznáváte, že je možné zařídit společné elitní 
vojenské jednotky pro tu pomoc v Sýrii a dozor tam a na Ukrajině?
   - Jak jinak, než spojenými silami, které budou ve styku s oběma stranami konfliktu v Sýrii, by bylo možno účinně zajišťovat humanitární 
pomoc Syřanům;
   - Jak jinak, než spojenými silami, které budou ve styku s oběma stranami konfliktu na Ukrajině, by bylo možno účinně zajišťovat humanitární 
pomoc Ukrajincům v oblastech postižených boji?
   Mr. NATO Commander in Chief:
   
- What would you answer the leaders of the Ukraine and the Russian Federation, if they had jointly proposed to you the following solution? and
   
- What would you answer the leaders of the Syria and the Russian Federation, if they had jointly proposed to you the following solution?
   
- US people can do even with the Russian team up for a joint space flight. Do you acknowledge that it is possible to arrange joint
elite troops to the aid of Syria and surveillance there and in Ukraine?
   
- How else than by the combined forces being in contact with both parties of the conflict in Syria could be an effective humanitarian
assistance to the Syrians ensured? ;
   - How else than by the combined forces being in contact with both parties to the conflict in Ukraine, could be an effective humanitarian
assistance ensured to the Ukrainians in areas affected by the fighting?

   Panu prezidentovi USA a hlavním kandidátům na funkci prezidenta USA:
   - Pomohly by USA, jako vedoucí mocnost NATO, uskutečnit následující řešení, snad prostřednictvím Partnerství pro mír?
   - Když vaši lidé dokážou i s těmi ruskými sestavovat týmy pro společné lety do vesmíru, uznáváte, že je možné zařídit společné elitní 
vojenské jednotky pro tu pomoc v Sýrii a dozor tam a na Ukrajině?
   - Jak jinak, než spojenými silami, které budou ve styku s oběma stranami konfliktu v Sýrii, by bylo možno účinně zajišťovat humanitární 
pomoc Syřanům;
   - Jak jinak, než spojenými silami, které budou ve styku s oběma stranami konfliktu na Ukrajině, by bylo možno účinně zajišťovat humanitární 
pomoc Ukrajincům v oblastech postižených boji?
   Mr. President of the United States and the major candidates for president USA:
   
- Would the US as the leading power in NATO carry out the following solution, perhaps through the Partnership for Peace?
   
- US people can do even with the Russian team up for a joint space flight. Do you acknowledge that it is possible to arrange joint
elite troops to the aid of Syria and surveillance there and in Ukraine?
   
- How else than by the combined forces being in contact with both parties of the conflict in Syria could be an effective humanitarian
assistance to the Syrians ensured? ;
   - How else than by the combined forces being in contact with both parties to the conflict in Ukraine, could be an effective humanitarian
assistance ensured to the Ukrainians in areas affected by the fighting?

   vrchnímu představiteli ŠOS:
   - Co byste odpověděl vedoucím představitelům NATO a Ukrajiny, kdyby Vám společně navrhli následující řešení? a
   - Co byste odpověděl vedoucím představitelům NATO a Sýrie, kdyby Vám společně navrhli následující řešení? 
   - Jak jinak, než spojenými silami, které budou ve styku s oběma stranami konfliktu v Sýrii, by bylo možno účinně zajišťovat humanitární 
pomoc Syřanům;
   - Jak jinak, než spojenými silami, které budou ve styku s oběma stranami konfliktu na Ukrajině, by bylo možno účinně zajišťovat humanitární 
pomoc Ukrajincům v oblastech postižených boji?
   Chief representative of the SCO:
   
- What would you answer the leaders of NATO and Ukraine, if they had jointly proposed to you the following solution? and
   
- What would you answer the leaders of NATO and Syria, if they had jointly proposed to you the following solution?
   
- How else than by the combined forces being in contact with both parties of the conflict in Syria could be an effective humanitarian
assistance to the Syrians ensured? ;
   - How else than by the combined forces being in contact with both parties to the conflict in Ukraine, could be an effective humanitarian
assistance ensured to the Ukrainians in areas affected by the fighting?

   Panu prezidentovi Číny:
   - Souhlasila by Čína s následujícím řešením? a případně
   - Pomohla by Čína uskutečnit následující řešení, snad prostřednictvím Partnerství pro mír a ŠOS? 
   - Jak jinak, než spojenými silami, které budou ve styku s oběma stranami konfliktu v Sýrii, by bylo možno účinně zajišťovat humanitární 
pomoc Syřanům;
   - Jak jinak, než spojenými silami, které budou ve styku s oběma stranami konfliktu na Ukrajině, by bylo možno účinně zajišťovat humanitární 
pomoc Ukrajincům v oblastech postižených boji?
   Mr. President of the China:
   
- Would the China agreed with the following solution? and optionally 
   
- Would the China carry out the following solution, perhaps through the Partnership for Peace and SCO?
   
- How else than by the combined forces being in contact with both parties of the conflict in Syria could be an effective humanitarian
assistance to the Syrians ensured? ;
   - How else than by the combined forces being in contact with both parties to the conflict in Ukraine, could be an effective humanitarian
assistance ensured to the Ukrainians in areas affected by the fighting?

   Panu prezidentovi Ukrajiny:
   - Co by podle Vašich informací odpověděla vláda Ukrajiny vedoucím představitelům NATO a Ruské federace, kdyby společně navrhli
Ukrajině následující řešení?
   - Jak jinak, než spojenými silami, které budou ve styku s oběma stranami konfliktu na Ukrajině, by bylo možno účinně zajišťovat humanitární 
pomoc Ukrajincům v oblastech postižených boji?
   Mr. President of the Ukraine:
   
-What, in your information, would Ukrainian government answer to leaders of NATO and the Russian Federation if they had jointly proposed
       
the following solution to the Ukraine?
   - How else than by the combined forces being in contact with both parties to the conflict in Ukraine, could be an effective humanitarian
assistance ensured to the Ukrainians in areas affected by the fighting?

   představiteli bojovníků na Ukrajině proti vládě Ukrajiny:
   - Souhlasili byste s následujícím řešením? 
   the representative of fighters against the Ukrainian government in Ukraine:
   
- Would you agree with the following solution?

   Panu prezidentu Sýrie Asadovi:
   - Co by podle Vašich informací odpověděla vláda Sýrie vedoucím představitelům NATO a Ruské federace, kdyby společně navrhli
Sýrii následující řešení? 
   - Jak jinak, než spojenými silami, které budou ve styku s oběma stranami konfliktu v Sýrii, by bylo možno účinně zajišťovat humanitární 
pomoc Syřanům;
   Mr. President of the Syria Bashar al-Assad:
   
-What, in your information, would Syrian government answer to leaders of NATO and the Russian Federation if they had jointly proposed
       
the following solution to the Syria?
   
- How else than by the combined forces being in contact with both parties of the conflict in Syria could be an effective humanitarian
assistance to the Syrians ensured? ;

   představiteli bojovníků v Sýrii proti vládě Sýrie:
   - Souhlasili byste s následujícím řešením? 
   the representative of fighters against the Syrian government in Syria:
   
- Would you agree with the following solution?

   Panu předsedovi Valného shromáždění OSN: prosíme Vás, abyste uspořádal a zveřejnil výsledek hlasování s otázkou
   - 'Souhlasí reprezentanti států OSN s následujícím řešením?'
   Mr. President of the UN General Assembly: we ask you to organize and publish the result of the poll with the question
   -
'Do the representatives of UN member states agree with the following solution?'

   Panu předsedovi Evropské komise: prosíme Vás, abyste po případném projednání Evropským parlamentem odpověděl na otázku:
   - Souhlasila by Evropská Unie s následujícím řešením?
   - Jak jinak, než spojenými silami, které budou ve styku s oběma stranami konfliktu v Sýrii, by bylo možno účinně zajišťovat humanitární 
pomoc Syřanům;
   - Jak jinak, než spojenými silami, které budou ve styku s oběma stranami konfliktu na Ukrajině, by bylo možno účinně zajišťovat humanitární 
pomoc Ukrajincům v oblastech postižených boji?
   Mr. President of the European Commission: we ask you to discuss eventually with the European Parliament and to answer the question:
   
- Would the European Union agree with the following solution?
   
- How else than by the combined forces being in contact with both parties of the conflict in Syria could be an effective humanitarian
assistance to the Syrians ensured? ;
   - How else than by the combined forces being in contact with both parties to the conflict in Ukraine, could be an effective humanitarian
assistance ensured to the Ukrainians in areas affected by the fighting?

   vedoucím činitelům náboženských společností:
   - Souhlasili byste s následujícím řešením?
   - Jak jinak, než spojenými silami, které budou ve styku s oběma stranami konfliktu v Sýrii, by bylo možno účinně zajišťovat humanitární 
pomoc Syřanům;
   - Jak jinak, než spojenými silami, které budou ve styku s oběma stranami konfliktu na Ukrajině, by bylo možno účinně zajišťovat humanitární 
pomoc Ukrajincům v oblastech postižených boji?
   leaders of religious communities:
   
- Would you agree with the following solution?
   
- How else than by the combined forces being in contact with both parties of the conflict in Syria could be an effective humanitarian
assistance to the Syrians ensured? ;
   - How else than by the combined forces being in contact with both parties to the conflict in Ukraine, could be an effective humanitarian
assistance ensured to the Ukrainians in areas affected by the fighting?

=========================================================================================================

   To předkládané řešení:
   The presented solution:

   - NATO a Ruská federace resp. ŠOS by společně nabídli spolupráci vládám a protivládním bojovníkům
   Ukrajině a v Sýrii. Tak, aby
   - ta spolupráce navázala na skvělý výsledek spolupráce Sovětského svazu, USA, Velké Británie, Francie, Československa
   a dalších států v boji proti Hitlerovi a jeho spojencům, ale zaměřila se pak na trvalé mírové soužití ve smyslu Partnerství pro mír.
   - NATO and the Russian Federation respectively SCO would jointly offer to governments and anti-government fighters in Ukraine and Syria
   
to cooperate. So that
   
- the cooperation can raise the result of cooperation of the Soviet Union, the USA, Britain, France, Czechoslovakia and other countries
  
in the fight against Hitler and his allies, but focus on a lasting peaceful coexistence in the sense of the Partnership for Peace.

   - Vláda Ukrajiny by nabídla:
      - Ruské federaci dohodu o pronájmu základny v Sevastopolu,
   
  - pokračování stavu, kdy Ukrajina byla neutrální; s tím, že
       - tu neutralitu a řešení národnostních sporů na Ukrajině bude garantovat Ruská federace resp. ŠOS ve spolupráci s NATO. Tak, aby
         - navázali na tu zmíněnou spolupráci a zaměřili se pak na trvalé mírové soužití ve smyslu Partnerství pro mír.
   - The government of Ukraine would offer:
     
- to the Russian Federation an agreement to lease the base in Sevastopol
   
- continuation of Ukrainean neutrality so that
     
- the neutrality and resolution of ethnic disputes in Ukraine will be guaranteed by the Russian Federation respectively SCO jointly with NATO.
       
- So that it can raise the result of the mentioned cooperation, but focus on a lasting peaceful coexistence in the sense of the Partnership for Peace.

   - Vláda Sýrie by nabídla:
     - neutralitu Sýrie v tom smyslu, že bude plně spolupracovat se spojenými NATO a Ruskou federací resp. ŠOS s cílem,
     - že po válce na jejím území
       
   - uspořádá pod kontrolou těch spojených NATO a Ruské federace resp. ŠOS v Sýrii svobodné volby a zavedení vlády podle výsledku
   těch voleb (tak rozumíme slibu pana prezidenta Putina a pana prezidenta Asada) s cílem, že
      
   - Sýrie bude dlouhodobě neutrální; s tím, že
        - tu neutralitu a řešení sporů v Sýrii bude garantovat Ruská federace resp. ŠOS ve spolupráci s NATO. Tak, aby
          - navázali na tu zmíněnou spolupráci a zaměřili se pak na trvalé mírové soužití ve smyslu Partnerství pro mír.
   - The government of Syria would offer:
       - Syria neutrality in the sense that it will cooperate fully with the combined NATO and the Russian Federation respectively SCO aimed that
         
- after the war on its territory it will organize free elections and establishing government based on the result
       
(so we understand the promise of the President Putin and the President Assad).
             -All under the control of those joint NATO and the Russian Federation respectively SCO. So that
      
- the neutrality and resolution of ethnic disputes in Syria will be guaranteed by the Russian Federation respectively SCO jointly with NATO.
       
- So that it can raise the result of the mentioned cooperation, but focus on a lasting peaceful coexistence in the sense of the Partnership for Peace.

=========================================================================================================

   Světovým médiím navrhujeme: položte tyto dotazy příslušným lidem a zveřejněte odpovědi či odmítnutí odpovědět a zorganizujte veřejný rozbor těch odpovědí,
                                                                                      jménem Hnutí pro otázku o světové spolupráci
                                                                                           . . . . . . . . . . . . . . . . . ., předseda
                                                                                         v České republice v Evropské unii
   We propose the world media: ask these questions to relevant people and publish their answers or refusal to respond and organize
public analysis of those responses,
                                                                                 on behalf of the Movement for question on global cooperation
                                                                                           
. . . . . . . . . . . . . . . . . ., Chairman
                                                                                     
in the Czech Republic in the European Union