concept for translating from Czech

k definici unitářství

to the definition of Unitarianism

к определению унитарианства

zur Definition des Unitarismus

Tomáš Pečený

Definici unitářství vidím v proslovu reverenda Davida Horsta. Ten proslov považuji za dokonalou syntézu velkorysého přístupu US Američanů a unitářských myšlenek z celého světa. Při tom jeho projevu jsem pociťoval opravdové nadšení, i když bych sám asi méně zdůrazňoval podporu těch forem, které považuji (ale nevím jestli právem) za méně přirozené. To je ta úroveň lidskosti, jakou nám přinesli paní Karla/Charlotta Garrigue Masaryková s prezidentem Masarykem a kterou by teď svět tolik potřeboval u leadrů supervelmocí.
I see the definition of Unitarianism in a sermon by the Rev. David M. Horst. According to me, that sermon is a perfect synthesis of the generous approach of US Americans and of Unitarian ideas from around the world. During his speech, I felt intensive enthusiasm, though I'd fewer emphasized the support of those forms, which I believe (but I do not know whether rightly) to be less natural. That is the level of humanity brought to us by Mrs. Karla/Charlotte Garrigue Masaryk and the president Masaryk. World urgently needs now such a level from leaders of the superpowers.

    Letos si pražští unitáři pozvali kolegy z Maďarska a dalších sousedních zemí a uspořádali s nimi seminář; tam jsme se vyjadřovali i o svých náboženských představách. Já slovy:'
    This year, the Prague Unitarians invited colleagues from Hungary and other neighboring countries, and organized a seminar with them; there we have also commented our religious beliefs. I have told'
    Unitářstvi mi umožňuje vnímat Boha jako souhrn přírodních zákonitostí, tedy i zákonitosti vztahů mezi lidmi, v nichž nejdůležitější činitel je osobní odpovědnost každého z nás vůči druhým lidem. To je podle nás možné vyjádřit tak, že v každém člověku je Bůh přítomen do té míry, v jaké ten člověk tu svou odpovědnost cítí.'
    Unitarianism enables me perceiving God as a complete set of natural laws, including patterns of relationships between people. Their most important factor is personal responsibility of each of us towards others. We can express it so that in every person God is present to the extent to which the person feels his or her responsibility.'
    Унитарианство позволяет мне воспринимать Бога как совокупность законов природы, в том числе моделей взаимоотношений между людьми, наиболее важным фактором которых является личная ответственность каждого из нас по отношению к другим. Для нас, это можно сказать так, что в каждом человеке Бог присутствует в той степени, в которой человек чувствует эту свою ответственность.'
    Unitarismus ermöglicht es mir, Gott als komplettes Set von Naturgesetzen wahrzunehmen, einschließlich Muster der Beziehungen zwischen den Menschen. Ihr wichtigste Faktor ist die persönliche Verantwortung eines jeden von uns gegenüber anderen. Wir können es so ausdrücken, dass in jedem Menschen Gott in dem Maße vorhanden ist, in dem der Mensch seine Verantwortung fühlt.

    
    
Hudba:Ženevský žaltář, kolem r. 1550, adaptace William Crotch, 1775-1847
Slova:Edwin H. Wilson, 1898-1933
Český text: Petr Samojský; uveřejněno s laskavým svolením autora.

Music: Genevan Psalter, around 1550, Adaptation by William Crotch, 1775-1847
Words: Edwin H. Wilson, 1898-1933
Czech text: Petr Samojský; published with the courtesy of the author.

Музыка: Женева Псалтирь, около 1550 года, Адаптация Уильяма Кроча, 1775-1847
Текст: Эдвин Х. Уилсон, 1898-1933
Чешский текст: Петр Самойский; опубликовано с любезностью автора.

Musik: Genfer Psalter, um 1550, Adaptation von William Crotch, 1775-1847
Wörter: Edwin H. Wilson, 1898-1933
Tschechischer Text: Petr Samojský; veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung des Autors.