version 28 July 2018

námět světovým politikům
theme for World Leaders

    S rostoucí obavou sledujeme, jak se nejvyšší světoví představitelé nedokáží domluvit na řešení, které se už jednou tolik osvědčilo:
Na spolupráci většiny světa, když musí čelit největšímu nebezpečí, které mu kdy hrozilo:Teď terorizmu s použitím nukleárních zbraní a nebo humanitární katastrofě vzniklé tím, že se jedna z nejničivěji vyzbrojených velmoci snaží rozšířit svou vojenskou dominanci nad neutrální okolí té druhé nebo je k takovému kroku dotlačována dalšími státníky. I když oba hlavní představitelé by měli uznat, že zvyšování napětí zbytečně zvětšuje riziko náhodného spuštění nejhorší katastrofy, protože získat vládu nad celým světem teď nejde. Kromě toho by ztráta konkurence byla pro celé lidstvo moc škodlivá.
    
With growing concern we see how the world leaders fail to agree on the solution which has already so much proved:
On the cooperation of most of the world, when it faces the greatest danger that had ever threatened: Now the terrorism using nuclear weapons or the humanitarian catastrophe caused by one of the two most armed superpowers trying to dominate a neutral surroundings of the other one or being pressed to such a step by other statesmen. Although both the main leaders should recognize that increasing tensions unnecessarily increases the risk of accidental triggering the worst disaster because gaining dominion over whole the world is now impossible. Moreover, a loss of competition would have been very harmful for all the mankind.

   Prosíme připomeňte si výsledek spolupráce Sovětského svazu, USA, Velké Británie, Francie, Československa a dalších států v boji proti Hitlerovi a jeho spojencům. A že teď můžeme vytvořit něco lepšího než studenou válku, i když i ta aspoň zachránila svět před nukleární sebevraždou. Teď můžeme navázat na Partnerství pro mír, už sjednané.
   Věříme, že takovou spolupráci je možno dosáhnout zase, když se oficielně zeptáte dalších těch vedoucích politiků na jejich postoj ke spolupráci ve smyslu následujícího dotazu a tu možnost spolupráce si budete aktivně ověřovat tím vytvářením společných elitních vojenských jednotek včetně zpravodajských jednotek kybernetického boje a chemických jednotek. Doufáme, že vám mohou být inspirací i náměty dílčích řešení z našeho popisu možného scénáře vývoje světa a odkazů z něj do aktualizovaných k Ukrajině a k Sýrii.
   Please remember the result of the cooperation between the Soviet Union, the USA, Great Britain, France, Czechoslovakia and other countries in the fight against Hitler and his allies. Also, now we can build on something better than the cold war (although it did at least rescued the world from nuclear suicide). Now we can build on the Partnership for Peace that has yet been agreed.
   We believe that such a cooperation is achievable again, if you find officially the viewpoint of the other leaders concerning cooperation in the sense of the following query and begin to actively authenticate the cooperation by creating the joint elite troops including intelligence units cyberwarfare and chemical units. We hope that our themes of partial solutions from our description of a possible scenario for development of the world and links from it to updated and translated text to Ukraine and to Syria can serve as inspiration for the cooperation.

   Panu prezidentovi Ruské federace Putinovi:
   - Co byste odpověděl vedoucím představitelům NATO a Ukrajiny, kdyby Ruské federaci společně navrhli následující řešení? a
   - Co byste odpověděl vedoucím představitelům NATO a Sýrie, kdyby Ruské federaci společně navrhli následující řešení? 
   - Když vaši lidé dokážou i s těmi americkými sestavovat týmy pro společné lety do vesmíru a jejich využívání, uznáváte, že je možné zařídit společné elitní vojenské jednotky pro tu pomoc Sýrii a dozor tam a na Ukrajině? 
   - Jak jinak, než spojenými silami, které budou ve styku s oběma stranami konfliktu v Sýrii, by bylo možno účinně zajišťovat humanitární pomoc Syřanům?
   - Jak jinak, než spojenými silami, které budou ve styku s oběma stranami konfliktu na Ukrajině, by bylo možno účinně zajišťovat humanitární pomoc Ukrajincům v oblastech postižených boji?
   Mr. President Putin of the Russian Federation:
   
- What would you answer the leaders of NATO and Ukraine, if they had jointly proposed to the Russian Federation the following solution? and
   
- What would you answer the leaders of NATO and Syria, if they had jointly proposed to the Russian Federation the following solution?
   
- Your and US people assemble teams for joint space flights and exploration. Do you acknowledge that it is possible to organize joint elite troops to the aid for Syria and surveillance there and in Ukraine?
   
- How else, than by the combined forces being in contact with both parties of the conflict in Syria, could be an effective humanitarian assistance to the Syrians ensured?
   - How else, than by the combined forces being in contact with both parties to the conflict in Ukraine, could be an effective humanitarian assistance to the Ukrainians ensured in areas affected by the fighting?
   Господину Путину, президенту Российской Федерации:
   - Что бы Вы сказали руководителям НАТО и Украины, если бы они совместно предложили следующее решение для Российской Федерации? и
   - Что бы Вы сказали руководителям НАТО и Сирии, если бы они совместно предложили следующее решение для Российской Федерации?
   - Ваши люди создают команды для совместного космического полета и их использования с американцами. Признаете, что можно организовать совместные элитные военные подразделения для помощи Сирии и наблюдения там и в Украине?
   - Как иначе, чем объединенными силами, которые будут в контакте с обеими сторонами конфликта в Сирии, можно было бы обеспечить эффективную гуманитарную помощь сирийцам?
   - Как иначе, чем объединенными силами, которые будут поддерживать контакты с обеими сторонами конфликта в Украине, можно было бы обеспечить эффективную гуманитарную помощь украинцам в районах, пострадавших от этой борьбы?

   Panu předsedovi Vojenského výboru NATO:
   - Co by NATO odpovědělo vedoucím představitelům Ukrajiny a Ruské federace, kdyby Vám společně navrhli následující řešení? a
   - Co by NATO odpovědělo vedoucím představitelům Sýrie a Ruské federace, kdyby Vám společně navrhli následující řešení?
   - Jak jinak, než spojenými silami, které budou ve styku s oběma stranami konfliktu v Sýrii, by bylo možno účinně zajišťovat humanitární pomoc Syřanům?
   - Jak jinak, než spojenými silami, které budou ve styku s oběma stranami konfliktu na Ukrajině, by bylo možno účinně zajišťovat humanitární pomoc Ukrajincům v oblastech postižených boji?
   - Uznáváte, že je možné zařídit společné elitní vojenské jednotky pro tu pomoc Sýrii a dozor tam a na Ukrajině? 
   Mr. Chairman of the NATO Military Committee:
   
- What would NATO answer the leaders of the Ukraine and the Russian Federation, if they had jointly proposed to you the following solution? and
   
- What would NATO answer the leaders of the Syria and the Russian Federation, if they had jointly proposed to you the following solution?
   
- How else, than by the combined forces being in contact with both parties of the conflict in Syria, could be an effective humanitarian assistance to the Syrians ensured?
   - How else, than by the combined forces being in contact with both parties to the conflict in Ukraine, could be an effective humanitarian assistance to the Ukrainians ensured in areas affected by the fighting?
   - Do you acknowledge that it is possible to arrange joint elite troops to the aid for Syria and surveillance there and in Ukraine?

   Panu prezidentu USA Trumpovi:
   - Pomohly by USA, jako vedoucí mocnost NATO, uskutečnit následující řešení, snad prostřednictvím Partnerství pro mír?
   - Když vaši lidé dokážou i s těmi ruskými sestavovat týmy pro společné lety do vesmíru a jejich využívání, uznáváte, že je možné zařídit společné elitní vojenské jednotky pro tu pomoc v Sýrii a dozor tam a na Ukrajině?
   - Jak jinak, než spojenými silami, které budou ve styku s oběma stranami konfliktu v Sýrii, by tam bylo možno účinně zajišťovat humanitární pomoc Syřanům?
   - Jak jinak, než spojenými silami, které budou ve styku s oběma stranami konfliktu na Ukrajině, by bylo možno účinně zajišťovat humanitární pomoc Ukrajincům v oblastech postižených boji?
   Mr. President Trump of the USA:
   
- Would the US as the leading power in NATO carry out the following solution, perhaps through the Partnership for Peace?
   
- US people can even with the Russians build joint teams for joint space flights and exploration. Do you acknowledge that it is possible to arrange joint elite troops to the aid for Syria and surveillance there and in Ukraine?
   
- How else, than by the combined forces being in contact with both parties of the conflict in Syria, could there be an effective humanitarian assistance to the Syrians ensured?
   - How else, than by the combined forces being in contact with both parties to the conflict in Ukraine, could be an effective humanitarian assistance ensured to the Ukrainians in areas affected by the fighting?

   vrchnímu představiteli ŠOS:
   - Co byste odpověděl vedoucím představitelům NATO a Ukrajiny, kdyby Vám společně navrhli následující řešení? a
   - Co byste odpověděl vedoucím představitelům NATO a Sýrie, kdyby Vám společně navrhli následující řešení? 
   - Jak jinak, než spojenými silami, které budou ve styku s oběma stranami konfliktu v Sýrii, by bylo možno účinně zajišťovat humanitární pomoc Syřanům?
   - Jak jinak, než spojenými silami, které budou ve styku s oběma stranami konfliktu na Ukrajině, by bylo možno účinně zajišťovat humanitární pomoc Ukrajincům v oblastech postižených boji?
   Chief representative of the SCO:
   
- What would you answer the leaders of NATO and Ukraine, if they had jointly proposed to you the following solution? and
   
- What would you answer the leaders of NATO and Syria, if they had jointly proposed to you the following solution?
   
- How else, than by the combined forces being in contact with both parties of the conflict in Syria, could there be an effective humanitarian assistance to the Syrians ensured?
   - How else, than by the combined forces being in contact with both parties to the conflict in Ukraine, could be an effective humanitarian assistance ensured to the Ukrainians in areas affected by the fighting?

   Panu prezidentovi Číny:
   - Souhlasila by Čína s následujícím řešením? a případně
   - Pomohla by Čína uskutečnit následující řešení, snad prostřednictvím Partnerství pro mír a ŠOS? 
   - Jak jinak, než spojenými silami, které budou ve styku s oběma stranami konfliktu v Sýrii, by bylo možno účinně zajišťovat humanitární pomoc Syřanům?
   - Jak jinak, než spojenými silami, které budou ve styku s oběma stranami konfliktu na Ukrajině, by bylo možno účinně zajišťovat humanitární pomoc Ukrajincům v oblastech postižených boji?
   Mr. President of the China:
   
- Would the China agreed with the following solution? and optionally 
   
- Would the China carry out the following solution, perhaps through the Partnership for Peace and SCO?
   
- How else, than by the combined forces being in contact with both parties of the conflict in Syria, could there be an effective humanitarian assistance to the Syrians ensured?
   - How else, than by the combined forces being in contact with both parties to the conflict in Ukraine, could be an effective humanitarian assistance ensured to the Ukrainians in areas affected by the fighting?

致中华人民共和国主席:
- 中国会同意下列的解决方案吗?并且可能的话
- 中国会为下列解决方案提供帮助吗,例如通过和平伙伴关系计划以及上海合作组织?
- 如果不通过与叙利亚冲突双方同时接触的国际联合力量向叙利亚人提供人道主义援助,还有其他的有效的可行方案吗?
- 如果不通过与乌克兰冲突双方同时接触的国际联合力量向受到斗争影响地区的乌克兰人提供人道主义援助,还有其他的有效的可行方案吗?

   Panu prezidentovi Ukrajiny:
   - Co by podle Vašich informací odpověděla vláda Ukrajiny vedoucím představitelům NATO a Ruské federace, kdyby společně navrhli Ukrajině následující řešení?
   - Jak jinak, než spojenými silami, které budou ve styku s oběma stranami konfliktu na Ukrajině, by bylo možno účinně zajišťovat humanitární pomoc Ukrajincům v oblastech postižených boji?
   Mr. President of the Ukraine:
   
- What, in your information, would Ukrainian government answer to leaders of NATO and the Russian Federation if they had jointly proposed the following solution to the Ukraine?
   - How else, than by the combined forces being in contact with both parties to the conflict in Ukraine, could be an effective humanitarian assistance ensured to the Ukrainians in areas affected by the fighting?
   Пану президенту України:
   
-Що, згідно з Вашою інформацією, відповів би Уряд України керівним представникам НАТО і Російської Федерації, якщо вони разом запропонували б Україні наступне рішення?
   
-Яким іншим способом, ніж об’єднаними силами, які будуть у зв’зку з обидвома сторонами конфлікту на Україні, можна було б ефективно забезпечувати гуманітарну допомогу українцям в областях, які потрапили у бойові дії?

   představiteli bojovníků na Ukrajině proti vládě Ukrajiny:
   - Souhlasili byste s následujícím řešením? 
   the representative of fighters against the Ukrainian government in Ukraine:
   
- Would you agree with the following solution?
   представнику бійовиків на Україні проти Уряду України:
   - Чи погодились би Ви з наступним рішенням?

   Panu prezidentu Sýrie Asadovi:
   - Co by podle Vašich informací odpověděla vláda Sýrie vedoucím představitelům NATO a Ruské federace, kdyby společně navrhli Sýrii následující řešení? 
   - Jak jinak, než spojenými silami, které budou ve styku s oběma stranami konfliktu v Sýrii, by bylo možno účinně zajišťovat humanitární pomoc Syřanům?
   Mr. President of the Syria Bashar al-Assad:
   
- What, in your information, would Syrian government answer to leaders of NATO and the Russian Federation if they had jointly proposed the following solution to the Syria?
   
- How else, than by the combined forces being in contact with both parties of the conflict in Syria, could be an effective humanitarian assistance to the Syrians ensured?


للسيد رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد:

ماذا تجيب حكومة الجمهورية العربية السورية حسب معلوماتكم لمسؤولي منظمة الناتو و روسيا٬ اذا اقترحوا بشكل مشترك الحل الآتي للجمهورية العربية السورية؟

كيف يمكن بطريقة أخرى غير القوى المتحدة التي تكون على تواصل مع طرفي النزاع في الجمهورية العربية السورية٬ أن تأمن المساعدات الانسانية للسوريين بشكل فعال؟

   představiteli bojovníků v Sýrii proti vládě Sýrie:
   - Souhlasili byste s následujícím řešením? 
   the representative of fighters against the Syrian government in Syria:
   
- Would you agree with the following solution?


للمسؤول عن المقاتلين ضد النظام الحاكم في سوريا:

هل توافقون على الحل الآتي؟

   Panu předsedovi Valného shromáždění OSN: prosíme Vás, abyste uspořádal a zveřejnil výsledek hlasování s otázkou
   - 'Souhlasí reprezentanti států OSN s následujícím řešením?'
   Mr. President of the UN General Assembly: we ask you to organize and publish the result of the poll with the question
   -
'Do the representatives of UN member states agree with the following solution?'

   Panu předsedovi Evropské komise: prosíme Vás, abyste po případném projednání Evropským parlamentem odpověděl na otázku:
   - Souhlasila by Evropská Unie s následujícím řešením?
   - Jak jinak, než spojenými silami, které budou ve styku s oběma stranami konfliktu v Sýrii, by bylo možno účinně zajišťovat humanitární pomoc Syřanům?
   - Jak jinak, než spojenými silami, které budou ve styku s oběma stranami konfliktu na Ukrajině, by bylo možno účinně zajišťovat humanitární pomoc Ukrajincům v oblastech postižených boji?
   Mr. President of the European Commission: we ask you to discuss eventually with the European Parliament and to answer the question:
   
- Would the European Union agree with the following solution?
   
- How else, than by the combined forces being in contact with both parties of the conflict in Syria, could be an effective humanitarian assistance to the Syrians ensured?
   - How else, than by the combined forces being in contact with both parties to the conflict in Ukraine, could be an effective humanitarian assistance ensured to the Ukrainians in areas affected by the fighting?

   vedoucím činitelům náboženských společností:
   - Souhlasili byste s následujícím řešením?
   - Jak jinak, než spojenými silami, které budou ve styku s oběma stranami konfliktu v Sýrii, by bylo možno účinně zajišťovat humanitární pomoc Syřanům?
   - Jak jinak, než spojenými silami, které budou ve styku s oběma stranami konfliktu na Ukrajině, by bylo možno účinně zajišťovat humanitární pomoc Ukrajincům v oblastech postižených boji?
   leaders of religious communities:
   
- Would you agree with the following solution?
   
- How else, than by the combined forces being in contact with both parties of the conflict in Syria, could there be an effective humanitarian assistance to the Syrians ensured?
   - How else, than by the combined forces being in contact with both parties to the conflict in Ukraine, could be an effective humanitarian assistance ensured to the Ukrainians in areas affected by the fighting?


   To předkládané řešení: (Shrnutí prvního přiblížení, popsaného ve verzi 24.10.16, slyšel významný diplomat a považoval ho za reálné.
   - Tomáš Pečený, 24.10.16)
   The presented solution: (An important diplomat has heard a Czech summary of the first approximation described as version 24 October 2016 and told that it is real.
   - Tomáš Pečený, 24.10.16)

    - NATO by nabídlo Ruské federací resp. ŠOS první fázi vzájemné kontroly vojenských zařízení: přítomnost pozorovatelů ŠOS na radarových a odpalovacích základnách rozmisťovaných teď v jižní Koreji.
   
- NATO would offer the Russian Federation or the whole SCO the first phase of Mutual supervision of military facilities: the presence of SCO observers on radar and firing bases deployed now in South Korea.

    - NATO a Ruská federace resp. ŠOS by společně nabídli spolupráci vládám a protivládním bojovníkům
   v Ukrajině a v Sýrii. Na Ukrajině mj. pozorováním té části rusko-ukrajinské hranice, kde se bojuje a pokud možno i ochranou lidí tam těmi smíšenými týmy pozorovatelů/strážců složenými z příslušníků obou pólů tak, jak jak jsou složeny posádky společných vesmírných misí. Tak aby ty týmy získaly důvěru těch lidí diskusemi s nimi a tou ochranou a mohly vyváženě informovat představitele obou pólů o skutečné situaci tam. Tak, aby výsledek
   - té spolupráce navázal na dobrý výsledek spolupráce USA, Sovětského svazu, Velké Británie, Francie, Československa a dalších států v boji proti Hitlerovi a jeho spojencům a aby se ta spolupráce pak zaměřila na trvalé mírové soužití ve smyslu Partnerství pro mír.
   - NATO and the Russian Federation or the whole SCO would jointly offer to governments and anti-government fighters in Ukraine and Syria  to cooperate. At the Ukraine, i.a. by observing the part of the Russian-Ukrainian border affected by the fighting and as possible by protecting the people there by mixed teams of observers/guardians composed of members of both poles, as are the crews of the joint space missions. So that the teams will gain the trust of those people through discussions with them and through that protection, and could balance informing the representatives of both poles about the real situation there. So that
   
- the cooperation can hopefully repeat and improve the good result of cooperation of the USA, Soviet Union, Great Britain, France, Czechoslovakia and other countries in the fight against Hitler and his allies, this means to focus on a lasting peaceful coexistence in the sense of the Partnership for Peace.

   - Vláda Ukrajiny spolu s NATO by nabídla:
    - Ruské federaci, že jí umožní bezproblémový přístup k základnám Ruské federace v Černém moři a používání těch základen.
   
  - pokračování stavu, kdy Ukrajina byla neutrální; s tím, že
       - tu neutralitu a řešení národnostních sporů na Ukrajině bude garantovat Ruská federace resp. ŠOS ve spolupráci s NATO. Tak, aby navázali na tu zmíněnou spolupráci a zaměřili se pak na trvalé mírové soužití ve smyslu Partnerství pro mír.
   
  - Připustí-li Ruská federace na Krymu i tu základnu NATO (snad reciproční dohodou o vytvoření takové základny ŠOS v blízkosti USA, např. zase na Kubě) budou na ní stále přítomni pozorovatelé Ruské federace a NATO bude mít své pozorovatele na těch ruských základnách.
   - The government of Ukraine and NATO would offer:
     
- to the Russian Federation a seamless approach to the bases of the Russian Federation at the Black Sea and use of those bases.
     
- continuation of the Ukrainean neutrality so that
        
- the neutrality and resolution of ethnic disputes in Ukraine will be guaranteed by the Russian Federation or the whole SCO jointly with NATO. So that it can hopefully repeat and improve the good result of the mentioned cooperation, this means to focus on a lasting peaceful coexistence in the sense of the Partnership for Peace.
     
- If the Russian Federation admits the NATO base at the Crimea (perhaps by a reciprocal agreement on the establishment of such a SCO base near the USA, for example again at Cuba), Russian Federation observers will still be present at the NATO base, and NATO will have its observers on those Russian bases.

   - Vláda Sýrie by nabídla:
     - neutralitu Sýrie v tom smyslu, že bude plně spolupracovat se spojenými NATO a Ruskou federací resp. ŠOS s cílem,
     - že po válce na jejím území
       
   - uspořádá pod kontrolou těch spojených NATO a Ruské federace resp. ŠOS v Sýrii svobodné volby a zavedení vlády podle výsledku těch voleb (tak rozumíme slibu pana prezidenta Putina a pana prezidenta Asada) s cílem, že
      
   - Sýrie bude dlouhodobě neutrální; s tím, že
        - tu neutralitu a řešení sporů v Sýrii bude garantovat Ruská federace resp. ŠOS ve spolupráci s NATO. Tak, aby navázali na tu zmíněnou spolupráci a zaměřili se pak na trvalé mírové soužití ve smyslu Partnerství pro mír.
   
- The government of Syria would offer:
       
- Syria neutrality in the sense that it will cooperate fully with the combined NATO and the Russian Federation or the whole SCO aimed that
         
- after the war on its territory it will organize free elections and establishing a government based on its result (so we understand the promise of the President Putin and the President Assad); all under the control of those joint NATO and the Russian Federation or the whole SCO. So that
      
- the neutrality and resolution of ethnic disputes in Syria will be guaranteed by the Russian Federation or the whole SCO jointly with NATO.
       
- So that it can hopefully repeat and improve the good result of the mentioned cooperation, this means to focus on a lasting peaceful coexistence in the sense of the Partnership for Peace.

Jako výraz oboustranné dobré vůle a zároveň pro průběžnou kontrolu té rovnováhy by NATO a ŠOS pořádaly vojenské olympijské hry, kde by jejich týmy soutěžily ve vojenských disciplínách podobně jako v desetiboji.
Pro podstatnější stránku té kontroly, pro vývoj techniky a pro účinné varování lidstva před skutečnými možnostmi současné vojenské techniky by také NATO a ŠOS pořádalo, asi zase uprostřed některého oceánu a nepříliš často, bojovou obdobu olympijských her dálkově řízených plně vyzbrojených letadlových lodí. To varování by tak mohlo být ještě účinnější než při (nutně společně vedených) testech techniky odklánění asteroidu či jádra komety, jak jsem o nich psal přírodovědci2.
   
As an expression of mutual goodwill and for ongoing checking the balance, NATO and SCO would organize military Olympic Games where their teams would compete in military disciplines, as in the decathlon.
   
For a more important aspect of this checking, for technology development and for effective warning of mankind against the realities of current military technology, NATO and the SCO would also, in the midst of an ocean and not very often, organize a combat analogy of the Olympic Games of remote-controlled, fully armed aircraft carriers. This warning could be even more effective than the (necessarily jointly made) tests of the deflection technique of an asteroid or a comet core.
                            jménem autorů možného scénáře vývoje světa 
                                       a jménem Sdružení pro světovou spolupráci, z.s.
                                                                Tomáš Pečený 
      on behalf of authors of a possible scenario for development of the world
      and on behalf of the Global Co-operation Association, registered in the Czech Republic